فیلم

توبه

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان (منشا شکست روحانیت)
بیایید توبه کنید، توبه همه‌تان قبول است
مشکل توبه، در دوران پیری‌
بیشتر