فیلم

آمریکا

انقلابی بزرگتر از انقلاب اول
کلیپ "نفوذ"
مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
بیشتر