فیلم

امید دادن به مردم

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (اغفال جهان سوم در جهت استثمار آنها)
سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس (حب نفس- دلگرم نمودن مردم)
می‌خواهند مردم را دلسرد کنند
بیشتر