۵۰/۰۷/۲۷ » سخنرانى در جمع روحانيون (تهذيب نفس)
45:29
۵۰/۰۴/۰۱ » سخنرانى در جمع علماى نجف (برگزارى جشنهاى شاهنشاهى- وجوب قيام علما)
45:29
بیانات صوتی امام خمینی سال 1351