۵۰/۰۷/۲۷ » سخنرانى در جمع روحانيون (تهذيب نفس)
04:06
۵۰/۰۴/۰۱ » سخنرانى در جمع علماى نجف (برگزارى جشنهاى شاهنشاهى- وجوب قيام علما)
47:38
بیانات صوتی امام خمینی سال 1351