صوت

خدمت به مردم

همّتتان را صرف خدمت کنید نه دعوا!
در تمام دنیا یک نفر مثل آقای خامنه‌ای پیدا نمی کنید
بیشتر