شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
تبریز، کتابخانه تربیت
موضوع:   
یادبود [برای کتابخانه تربیت تبریز]
شناسه ارجاع:   
جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۷۱
کتابخانه دولتی تربیت تبریز را با آقایان حاجی آقا روح‌الله و حاجی میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی و آقا سید صادق لواسانی سیاحت و برای استفاده مطالب علمی و ادبی بهترین محل، و زحمات مدیر و موسسین آن را قابل تمجید و اعجاب یافتیم. «1»
... «2»- الاحقر ابوالفضل نجم‌آبادی- سید صادق لواسانی- ابوالقاسم مجتهدی- سید روح‌الله خمینی‌
سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه