شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
ضرورت رسیدگی به وجوه شرعی
مخاطب:   
خمینی، سید احمد
شناسه ارجاع:   
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۹
بسمه تعالی‌
این دفعه شاید پنجم باشد که نوشته‌ام و ترتیب اثر داده نشده است. مبلغ صد دلار و کسری که بابت نماز و روزه وسیله حسین تقوی برای حاج شیخ «1» فرستاده‌اند ایشان می‌گویند در نظرم نیست و هر کس وجهی داده قبض رسید گرفته است. مطالبه قبض رسید از حسین تقوی کنید یا او را بفرستید سوریه پیش حاج شیخ، به من هم اطلاع دهید؛ مال مردم از بین نرود، مسامحه نکنید. من ناراحت هستم. اگر قبض رسید دارد، به وسیله مطمئن، یا به سوریه یا به اینجا بفرستید.
سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه