شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
پیشنهاد چند اصلاح در متن کتاب نهضت امام خمینی (جلد اول، پیش از چاپ)
مخاطب:   
روحانی (زیارتی)، سید حمید
شناسه ارجاع:   
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۸۳

- ص 3، سال 1350، گرچه مطلب مهم نیست لکن چون مخالف با واقع است تذکر می‌دهم: این جانب در زمانی که ساکن مدرسه دار الشفا «1» بودم مدتها فلسفه تدریس می‌کردم و در سنه 1348 [قمری‌] «2»
به واسطه تاهل از مدرسه خارج شدم.
ص 3، علت اصلی توسعه این مجلس «3» جلوگیری شدید پلیس رضا شاه بود از مطلق مجالس تعزیه و موعظه و امثال آن، از این جهت مردم علاقه‌مند بودند و این جانب نیز درس خصوصیِ «منازل السائرین» «4»
را به نحو عموم و عوام فهم توسعه دادم.
باز تذکر می‌دهم که مبالغات صحیح نیست؛ باید مطالب چنانچه بوده و هست نوشته شود.

پایگاه جامع امام خمینی رحمة الله علیه