فیلم
 
کلیدواژه:

دیگران مسائل شما را ابداً حل نمی‌کنند، بلکه بر خلافش می‌کنند. مسائل خودتان را خودتان باید حل بکنید. این نعمتی که برای شما پیش آمده است، نعمت آزادی که پیش آمده است، نعمتی که نمی‌تواند یک قدرتی الآن به شما بگوید که بالای چشمت ابرو، این را حفظش کنید. این یک نعمت الهی است، دیگران ندارند این را. دیگران یا تحت سلطه شرق‌اند یا تحت سلطه غرب‌اند. شما این طور نیست برایتان الآن. این را باید حفظش بکنید، حفظش به دست خود شما باید بشود.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: