یادداشت

روز کارگر

اختصاص یک روز به کارگران شاید به لحاظ تشریفات و تعظیم باشد و الّا هر روز روز کارگری است و کارگران است بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است.

11 اردیبهشت 1358روز کارگر؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: