یادداشت

شرافت اسلام

ملت شریف ایران بدانند که اسلام، عزیزتر از آن است که برای هواهای نفسانی و جلب توجه گروهها یا اشخاصی پشت به آن نموده و مقاصد فانی خود را بر مقاصد عالی و باقی حق تعالی مقدّم دارند.

17 اردیبهشت 1359شرافت اسلام؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: