یادداشت

همکاری دولت و ملت

امروز که ملت ما بحمد اللَّه قدرتهای بزرگ را کنار زده و قدرت، دست دولت و ملت آمده است، کوشش کنند، هم دولت، و هم ملت، هم دادگاهها، و هم پاسدارها، و هم شهربانیها، و هم لشکریها، کشوریها، ادارات، همه، که مسیرشان را همان مسیر حق قرار بدهند تا پیروز بشوند.

10 مهر 1358همکاری دولت و ملت؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: