عکس

عکس کمتر دیده شده از آیت الله یزدی در محضر امام

عکس کمتر دیده شده آیت الله یزدی در محضر امام

آیت الله محمد یزدی در محضر امام

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم