عکس

دوران بیماری امام در بیمارستان

امام در بیمارستان

امام خمینی در دوران بستری بودن در بیمارستان قلب تهران 1358

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم