عکس

دوران تبعید امام در عراق

امام در ایام تبعید در نجف

تصویری اختصاصی از امام خمینی(ره) در منزل شخصی خود در نجف اشرف سال ۱۳۴۵

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم