عکس

اسلام

اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست/ خیانت در امانت نکنیم!

اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست. این امانت را هر یک از ما اگر بخواهیم در آن یک خلافی بکنیم خیانت است و جواب باید بدهیم در پیش اسلام. این طور نباشد که هر کدام مفسده دیگری را، فساد دیگری را بگوییم. باید همه ما دست به دست هم بدهیم، هم پاکسازی با کمال قدرت و هم دوستی و مهربانی با کمال قدرت.
03 مرداد 1359

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم