عکس

امت اسلامی

اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...

اگر مسلمانهای جهان با هم مجتمع بشوند و اختلاف نداشته باشند، هیچ یک از این گرفتاریها برای آنها پیش نمی‌آید

امام خمینی (ره)؛ 14 دی 1360

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم