عکس

اسلام و استقلال

دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران برپایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است

بر هیچ یک از مردم و مسئولین پوشیده نیست که دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است و عدول از این سیاست، #خیانت به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و #استقلال کشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود.
11 مهر 1367

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم