عکس

آزادی اندیشه و بیان

در جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیم

در جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیم

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم