عکس

خطوط کلی اقتصاد اسلامی

قراردادهایی که بر ضرر ملت است، پیش ملت اعتبار ندارد

قراردادهایی که بر ضرر ملت است، پیش ملت اعتبار ندارد.
۱۹ آبان ۱۳۵۷

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم