عکس

دولت

دولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللی


یک مجلس ملی که نه مربوط به سفارت انگلیس باشد، نه مربوط به سفارت امریکا باشد.یک همچو مجلسی را به وجود می‌آوریم که برای مملکت ما دلسوز است، دزد نیست، می‌خواهد که خدمت بکند به این مردم؛ اگر یک قراردادی ما بین یک دولتی با دولت ما آوردند، اول خود دولتِ صالح نظر می‌کند اگر چنانچه فاسد باشد ردش می‌کند. بعد اگر چنانچه او ندانست، در مجلس نظر می‌کنند و مصلحت و مَفْسَده ملت را می‌خواهند به جا بیاورند درست می‌کنند.
10 دی 1357

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم
 • دولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللی

  دولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللی


  یک مجلس ملی که نه مربوط به سفارت انگلیس باشد، نه مربوط به سفارت امریکا باشد.یک همچو مجلسی را به وجود می‌آوریم که برای مملکت ما دلسوز است، دزد نیست، می‌خواهد که خدمت بکند به این مردم؛ اگر یک قراردادی ما بین یک دولتی با دولت ما آوردند، اول خود دولتِ صالح نظر می‌کند اگر چنانچه فاسد باشد ردش می‌کند. بعد اگر چنانچه او ندانست، در مجلس نظر می‌کنند و مصلحت و مَفْسَده ملت را می‌خواهند به جا بیاورند درست می‌کنند.
  10 دی 1357

 • برای ملتی که شما را روی کار آورده کار بکنید!

  برای ملتی که شما را روی کار آورده کار بکنید!

  این ملتی که در این چند سال آن قدر در طول تاریخ زحمت دیده، در منظر ما این همه جدیت کرده و جوان داده و مال داده و جان داده است تا اینکه آن رژیم را کنار گذاشته است و شما را روی کار آورده است، شما برای این ملت باید کار بکنید. این امانتی است دست شما.
  11 مرداد 1360