عکس

خدمت به مردم

پست میزان نیست، مقام میزان نیست، این مقامات تمام می شود، آنی که هست خدمت است.

پست، میزان نیست، مقام میزان نیست، مقام ریاست جمهوری، این میزان نیست. مقام نخست وزیری یا رئیس دولت بودن یا رئیس مجلس بودن، اینها چیزی نیستند، این مقامات تمام می‌شود، آنی که هست خدمت است.
12 شهریور 1364

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم