عکس

اصلاح نفس

الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.

شما که الآن جوان هستید، به فکر این باشید که اصلاح کنید خودتان را. به فکر این باشید که برای این مملکت کار بکنید.
۲۰ شهریور ۱۳۵۹

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم