عکس

انقلاب اسلامی و نهضت های اسلامی

انقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است

انقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.
15 خرداد 1362

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم