عکس

عزت

ایران دستش را پیش آمریکا انشاالله تا ابد دراز نمی کند، ولو اینکه فانی بشود

ایران دستش را پیش آمریکا انشاالله تا ابد دراز نمی کند، ولو اینکه فانی بشود

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم