عکس

صدور انقلاب

تبلیغات موثرترین راه برای صدور انقلاب

توجه داشته باشید که بالاتر چیزی که‌ می‌تواند این انقلاب را در اینجا به ثمر برساند و به خارج صادر کند؛ تبلیغات است. تبلیغات صحیح در آنچه که هست، هیچ مبالغه نکنید. ما متاعمان یک متاعی است که محتاج به مبالغه نیست.
16 بهمن 1359

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم