متقی و تارک هوا

متقی و تارک هوا
غلامرضا گلی‌زواره
۰۵ دی ۱۳۹۴
محمدمهدی ربانی املشی,

آیه الله ربانی املشی، از تاثیر نفس امام در درس اخلاق سخن گفته و خاطر نشان ساخته: برای ما همه چیز امام آموزنده بود، همه خوبی ها را داشت، شهامت، شجاعت و صراحت لازم رهبری را دارا بود . افکار سیاسی خیلی عالی و بلندی داشت، ولی مسئله ای که برایم خیلی مهم بود و بیش از همه چیز جلب توجه می کرد، تقوا و تارک هوی بودن امام بود، این خصلت های برجسته بود که مرا و عده کثیری را فریفته امام ساخته بود به طوری که از جان و دل او را دوست می داشتیم . در وجنات امام همیشه آینده درخشان را مشاهده می کردم و بعدها معلوم شد که نظرم صائب بود . خیلی وقت ها در کارهای ایشان نصرت و امداد الهی را می بینم .» (1)