رهبری آلمان شرقی به شیوه امام

رهبری آلمان شرقی به شیوه امام
۱۲ دی ۱۳۹۴
حمید مولانا,

وی رئیس و بنیان‌گذار بخش ارتباطات بین المللی دانشگاه امریکن واشنگتن دی سی است که با بیان بخشی از تاثیرات شگرف حضرت امام خمینی (ره) د رجهان معاصر اظهار می‌دارند :

«به عقیده من هیچ صدایی در قرن بیستم مثل صدای امام جهان را به لرزه درنیاورد. حضرت امام پس از جنگ جهانی اولین شخصیتی بودند که به صورت جهانی «طلسم سکوت» را در مقابل طاغوت و ظلم شکستند‌، اگر این طلسم نشکسته بود امروز شوروی زنده بود. »

مولانا می‌افزاید: وقتی انقلاب اسلامی‌اوج گرفت من در تابستان 1978 دوهفته در تهران بودم و بعد برای شرکت در کنگره بزرگ علوم ارتباطات روابط بین الملل به ورشو {لهستان}رفتم‌، وقتی درآن جا درباره انقلاب اسلامی‌ایران صحبت کردم چند نفر از دانشمندان لهستانی- که بعدا درمبارزات لهستان تاثیر فراوانی داشتند – می‌خواستند حضرت امام (ره) را بشناسند.

این مال آن موقع بود‌، ولی اخیرا که پس از بیست سال هنگامی‌که برای شرکت در کنفرانس بزرگ جهانی درهمین رشته‌، دردانشگاه «لایبزیک»به آلمان شرقی رفته بودم‌، بای اولین بار درعمر 43 ساله انجمن علوم ارتباطات آن جا اعضای انجمن‌، جلسه اصلی خودشان را در کلیسا تشکیل دادند‌، درکلیسای سن نیکسولی‌، در این کلیسا کشیشی برای ما سخنرانی کرد که به قول خودش انقلاب آلمان شرقی را به «شیوه حضرت امام» هدایت کرده بود. واقعا جالب است که مارکسیست‌ها‌، لیبرالیست‌ها و همه «ایست‌ها» که هرگز حاضر نبودند به مسجد و معبد بروند‌، انقلاب اسلامی‌ایران آنان را وارد کرده بود که به کلیسا بیایند» (1)