امام در ایام تبعید در نجف

امام در ایام تبعید در نجف

تصویری اختصاصی از امام خمینی(ره) در منزل شخصی خود در نجف اشرف سال ۱۳۴۵

مکان:

تاریخ:

امام خمینیتبعیدنجف دریافت عکس