امام خمینی(ره) در جماران

امام خمینی(ره) در جماران

امام خمینی(ره) در حیاط منزل خویش در جماران در حاشیه یکی از دیدارها سال 1367 

مکان:

تاریخ:

محمدرضا توسلیحسینیه جمارانامام خمینی دریافت عکس