امام در بیمارستان

امام در بیمارستان

امام خمینی در دوران بستری بودن در بیمارستان قلب تهران 1358

مکان:

تاریخ:

امام خمینیبیمارستانسید احمد خمینیحسن عارفیامام خمینی دریافت عکس