امام و فرماندهان نظامی

امام و فرماندهان نظامی

عکس دیده نشده از دیدار جمعی از فرماندهان نظامی و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با امام خمینی در جماران؛ در سال 1359

مکان:

تاریخ:

سید احمد خمینیمصطفی چمرانجواد فکوریحسن صانعیمحمدعلی انصاریمحمدرضا توسلیامام خمینیحسینیه جماران دریافت عکس