مراسم جشن آزادی امام از زندان

مراسم جشن آزادی امام از زندان

پس از آزادی امام خمینی از زندان رژیم پهلوی در 16 فروردین 1343،محافل دیدار و جشن به این مناسبت در قم برگزار شد. این عکس، یکی از این محافل را نشان میدهد.

مکان:

تاریخ:

ناصر مکارم شیرازیامام خمینیمحمد رازیمجتبی قزوینیحسنعلی مرواریدقم دریافت عکس