دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه

دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه

سخنرانی شهید آیت الله بهشتی در مراسم دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضاییه با امام خمینی در حسینیه جماران

مکان:

تاریخ:

سید احمد خمینیسید محمد حسینی بهشتیامام خمینیحسینیه جماران دریافت عکس