دیدار مردمی با امام خمینی

دیدار مردمی با امام خمینی

تصویری از دیدار مردمی با امام خمینی رحمهالله علیه در حسینیه جماران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحسینیه جماران دریافت عکس