قرائت اذان و اقامه در گوش نوزاد

قرائت اذان و اقامه در گوش نوزاد

قرائت اذان و اقامه توسط امام خمینی در گوش نوزادِ یکی از پاسداران

مکان:

تاریخ:

امام خمینی دریافت عکس