عزیمت به قم در اول انقلاب

عزیمت به قم در اول انقلاب

امام خمینی رحمه الله علیه در راه عزیمت به قم. ایشان در اسفند 57 به قم سفر کردند و عزم داشتند که در آنجا اقامت گزیده و امور مملکت را به مسئولان بسپارند. این عکس در مدرسه علوی گرفته شده است.

مکان:

تاریخ:

سید احمد خمینیحسن صانعیامام خمینیمدرسه علوی دریافت عکس