محافظت از محل سکونت امام در نوفل لوشاتو

محافظت از محل سکونت امام در نوفل لوشاتو

محافظت از محل سکونت امام در نوفل لوشاتو

مکان:

تاریخ:

امام خمینی دریافت عکس