امام خمینی در نوفل لوشاتو

امام خمینی در نوفل لوشاتو

دیدار عمومی امام خمینی در نوفل لوشاتو

مکان:

تاریخ:

امام خمینی دریافت عکس