امام خمینی در نوفل لوشاتو

امام خمینی در نوفل لوشاتو

امام خمینی در محوطه محل سکونت در نوفل لوشاتو

مکان:

تاریخ:

نوفل لوشاتوامام خمینی دریافت عکس