مصاحبه مطبوعاتی در مدرسه علوی

مصاحبه مطبوعاتی در مدرسه علوی

مصاحبه مطبوعاتی در مدرسه علوی

مکان:

تاریخ:

علی اکبر هاشمی رفسنجانیامام خمینیمدرسه علوی دریافت عکس