دیدار مردمی در مدرسه علوی

دیدار مردمی در مدرسه علوی

دیدار مردمی در مدرسه علوی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمدرسه علوی دریافت عکس