کتابخانه مدرسه فیضیه قم

کتابخانه مدرسه فیضیه قم

حضور امام خمینی در کتابخانه مدرسه فیضیه قم؛ 1358

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمدرسه فیضیه قم دریافت عکس