مدرسه فیضیه قم

مدرسه فیضیه قم

دیدار مردمی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم؛ 1358

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمدرسه فیضیه قم دریافت عکس