مدرسه فیضیه قم

مدرسه فیضیه قم

مراسم عمامه گذاری طلاب جوان در مدرسه فیضیه قم؛ 1358

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمدرسه فیضیه قم دریافت عکس