محل سکونت در قم پس از انقلاب

محل سکونت در قم پس از انقلابمحل سکونت در قم پس از انقلاب

مکان:

تاریخ:

امام خمینیامام خمینیشهاب الدین اشراقیحسن صانعیمحل سکونت در قم پس از انقلاب دریافت عکس