آخرین نماز شهید بهشتی

آخرین نماز شهید بهشتی

آخرین نماز شهید بهشتی و یاران لحظاتی قبل از شهادت

مکان:

تاریخ:

سید محمد حسینی بهشتیتهرانهفتم تیر 1360منافقین دریافت عکس