حرم حضرت معصومه (س)

حرم حضرت معصومه (س)

بر سر مزار آیت الله حائری استاد امام - در مسجد بالاسر

مکان:

تاریخ:

حرم حضرت معصومه (س)امام خمینیقم دریافت عکس