فرودگاه - ۱۲ بهمن

فرودگاه - ۱۲ بهمن

آیت‌الله پسندیده پس از دیدار با امام خمینی، در حال خارج شدن از هواپیما 

 

مکان:

تاریخ:

سید مرتضی پسندیدهمهدی عراقیفرودگاه مهرآباددوازدهم بهمن 1357 دریافت عکس