مدرسه فیضیه قم

مدرسه فیضیه قم

دیدار با هیئت کویتی در کتابخانه مدرسه فیضیه

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمدرسه فیضیه قم دریافت عکس